dinsdag 09 juni 2020 12:03

Programma Westerkwartier Natuurinclusief

In juni 2020 is de Stuurgroep Interbestuurlijk Programma Westerkwartier van start gegaan met het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Het doel van dit programma is boeren te ondersteunen bij het aanpakken van meer natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van landbouw, waarbij het economisch verdienmodel zo goed mogelijk wordt gecombineerd met behoud en ontwikkeling van natuur en het landschap. Hiervoor nodigt de Stuurgroep boeren uit mee te helpen met de ontwikkeling hiervan. Taco van den Heiligenberg is de aanjager van dit programma.

Kansen
Met dit programma willen partijen meer kansen bieden aan de toekomst van de boeren, het boerenbedrijf uitdagend laten blijven en het boereninkomen zeker stellen. Daarnaast wil de Stuurgroep ook bereiken dat de natuur en het landschap van het Westerkwartier erop vooruitgaan. Concreet betekent dit dat boeren de kans krijgen uit te vinden hoe ze door anders te boeren een financieel gezonde en meer natuurlijke landbouw kunnen bedrijven. Voor de uitvoering van het programma heeft het Rijk een ruime financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Aanpak
De Stuurgroep is begonnen met plannen maken. Deze gaan nu vooral over melkveehouderij, het starten van praktijkproeven met minder stikstof en meer aandacht voor biodiversiteit, landschap en bodem. Het maken van de plannen gebeurt met betrokken overheden (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gemeente Westerkwartier, provincie Groningen en Waterschap), boeren- en natuurorganisaties. Later dit jaar organiseert de Stuurgroep een bijeenkomst waar zij met de inwoners in gesprek willen.

Stuurgroep
De Stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en vertegenwoordigers van LTO, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, het ministerie van LNV, het Waterschap, Collectief Groningen West en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier is voorzitter van de Stuurgroep. Taco van den Heiligenberg is tot en met december 2020 de kwartiermaker en programmaleider hiervan.

Gelezen: 1000 keer

Gedreven programmaleider, projectmanager en bestuurder met geloof in het belang van samenwerking.
Leidinggevend, gestructureerd, creatief en een luisterend oor. Ervaring in belangenmanagement en consensus building.

Werkzaam als adviseur in omgevingsvraagstukken. Help opdrachtgevers met vraagstukken in water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Breng partijen bij elkaar, zorg voor afstemming van belangen: tot beslissingen over vruchtbare keuzes.

logo facet heiligenberg